این بندر نقطه اتصال 2کانون جمعیتی حاشیه اقیانوس هند وآسیای میانه است

پاسخ دهید